comune di Cedrate sec. XIII - 1757

ha per organo…

  • cancelliere (sec. XVIII - 1757) - Cedrate
  • consiglio dei capi di casa (sec. XVIII - 1757) - Cedrate
  • consiglio generale (sec. XVIII - 1757) - Cedrate
  • console (sec. XVIII - 1757) - Cedrate
  • sindaci (sec. XVIII - 1757) - Cedrate